O projekcie

Jednym z ważniejszych problemów dotyczących uczelni wyższych jest brak przygotowania absolwentów do wyjścia na rynek pracy. Objawia się to stosunkowo wysoką liczbą bezrobotnych absolwentów szkół wyższych w statystykach urzędów pracy.

Problem dotyczy całej Polski. Według danych GUS (Bezrobocie rejestrowane I – II kwartał 2010 r.) na koniec czerwca 2010 r. zarejestrowanych było 172,7 tys. osób z wykształceniem wyższym (111,9 tys. kobiet – ok.65% ogółu zarejestrowanych osób z wykształceniem wyższym), w tym 20,7 tys. absolwentów szkół wyższych co stanowi około 12% bezrobotnych osób z wykształceniem wyższym.

Przyczyną stosunkowo wysokiego udziału absolwentów szkół wyższych wśród osób bezrobotnych oprócz oczywistych problemów dotykających całego rynek pracy w Polsce (skutki kryzysu, relatywne zmniejszenie się liczby miejsc pracy) są specyficzne problemy dotyczące absolwentów. „Bardzo często zdobywana przez uczących się wiedza ma charakter czysto teoretyczny. Studenci zarówno dzienni, wieczorowi jak i zaoczni, uczęszczają przede wszystkim na wykłady, mają mało ćwiczeń praktycznych i seminariów. Później w pracy nie potrafią wykorzystać przyswojonych informacji, działają schematycznie, czekają na pomoc i wskazanie sposobu rozwiązania problemu. A tymczasem pracodawcy oczekują od nich kreatywności, przedsiębiorczości i dużej samodzielności w działaniu. absolwenci szkół wyższych mają duży problem z odnalezieniem się na rynku pracy, z „bezbolesnym” przejściem z uczelni do pracy.

W rozwiązaniu tego problemu powinny pomagać akademickie biura karier działające przy uczelniach wyższych. Ich pracownicy podejmują indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe dla studentów i absolwentów, prowadzą rozmowy doradcze, w trakcie których pomagają klientom:

  • określić i skonfrontować swoje możliwości, umiejętności, kwalifikacje oraz oczekiwania z szansami na rynku pracy;
  • dokładniej ocenić zainteresowania i predyspozycje zawodowe;
  • opracować indywidualny plan poszukiwania pracy i ewentualnego dokształcania się lub przekwalifikowania się.

Problemem jest jednak brak odpowiednich narzędzi, ustandaryzowanej metody, schematu pracy ze studentami ostatniego roku nauki na uczelniach wyższych. W ramach opisywanego projektu powstać ma właśnie efektywne narzędzie wsparcia przyszłych absolwentów uczelni wyższych na terenie całego kraju.

Celem ogólnym projektu jest wprowadzenie efektywnej metody (modelu) przygotowania studentów ostatniego roku nauki na uczelniach wyższych do wyjścia na rynek pracy oraz poprawy ich elastyczności. Wymiarem docelowym ma być zwiększenie wśród absolwentów uczelni wyższych umiejętności poruszania się po rynku pracy, zwiększenie efektywności poszukiwań pierwszego zatrudnienia, a co za tym idzie zmniejszenie poziomu bezrobocia wśród tej grupy. Efekt ten będzie można zmierzyć analizując dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące bezrobocia wśród absolwentów szkół wyższych.

Cele szczegółowe to:

  • opracowanie testu diagnozującego poziom przygotowania studentów do wejścia na rynek pracy,
  • zdiagnozowanie aktualnej sytuacji absolwentów na rynku pracy województwa pomorskiego,
  • przygotowanie narzędzi umożliwiających efektywne wprowadzanie absolwentów na rynek pracy.